SYMBOLVOLUMECHANGECHANGE %
BATA 0.00 m  -145.00 -5.17 %
SRVI 0.00 m  -58.68 -5.26 %
WYETH 0.00 m  -50.00 -2.28 %
ICI 0.00 m  -43.87 -5.19 %
OTSU 0.00 m  -13.24 -5.25 %